Oświadczenie na temat rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zabierzowie

24-05-2017

| Środa

Generalny wykonawca rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Zabierzowie, spółka Hydro Invest z siedzibą w Krakowie, bezpodstawnie przerwał roboty budowlane, wskazując na niemożliwość ich kontynuacji, co jest niezgodne ze stanem faktycznym.

Zgodnie z informacją otrzymaną od projektanta pełniącego nadzór autorski nad realizacją inwestycji, niewielka część dokumentacji projektowej wymaga zmiany – w zakresie jednej z zewnętrznych ścian zaprojektowanego budynku. Niezbędna zmiana projektowa zostanie wykonana przez autora projektu budowlanego, a następnie zostaną pozyskane stosowne zgody i decyzje organu architektoniczno-budowlanego. Konieczność wykonania zmian w projekcie nie ogranicza w żaden sposób Generalnego wykonawcy robót budowlanych w realizacji inwestycji na etapie, w którym obecnie się znajduje.

Przerwanie robót budowlanych było poprzedzone przez Generalnego wykonawcę próbą uzyskania zgody Urzędu Gminy Zabierzów na wystawienie faktury na kwotę
400 000 zł netto za wykonane – zdaniem Generalnego wykonawcy – pracę. Wnioskowana suma pieniężna znacznie przewyższa wartość faktycznie wykonanych prac, wobec czego Urząd odmówił jej wypłacenia. Należy tutaj wskazać, iż wszystkie płatności za realnie wykonane roboty budowlane, odebrane przez Inspektora nadzoru Urzędu Gminy Zabierzów, zostały uregulowane bezzwłocznie, zgodnie z ich wartością określona przez Generalnego wykonawcę w  kosztorysem ofertowym.

Mając powyższe na względzie Generalny wykonawca został zobowiązany przez Urząd Gminy do kontynuowania prac zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Krakowie projektem budowlanym.

Niepodjęcie przez Generalnego wykonawcę kontynuacji prac budowlanych pod pretekstem niekompletności dokumentacji projektowej, próba uzyskania zapłaty za niezrealizowane roboty, zakres oraz informacje od wierzycieli Generalnego wykonawcy, o braku dokonywania płatności na ich rzecz, budzi niepokój co do kondycji finansowej Generalnego wykonawcy i możliwości zakończenia przez Niego rozbudowy szkoły. Obecnie Generalny wykonawca nie wypowiedział zawartej w 2016 r. umowy, jednakże gdyby tak się stało, lub gdyby nie nastąpiła kontynuacja przerwanych prac budowlanych, koniecznym będzie wyłonienie nowego Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

 

Informujemy, że spotkanie informacyjne w sprawie rozbudowy Szkoły odbędzie się
w dniu 25 maja (czwartek) 2017 r. o godzinie 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Zabierzowie ul. Szkolna 50.

 

Z poważaniem,

mgr inż. arch. Bartłomiej Stawarz
Zastępca Wójta Gminy Zabierzów

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej