Dowóz uczniów do szkół

Podstawa prawna:

Art.39 ust. 4 i art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz . 59 ) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Obowiązkiem Gminy jest:

 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.
 2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, o którym mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu
  i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)      24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b)      25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

 1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt. 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt. 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

  

I. ZASADY ZGŁASZANIA WNIOSKU W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA

 

 1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego przysługuje:
 •  rodzicom dziecka,
 •  prawnym opiekunom,
 1. W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego, rodzice lub opiekunowie prawni powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami,
 2. Realizacja zadania jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami,
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do przedszkola lub szkoły,
 4. Wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym GZEAS Zabierzów ul. Kolejowa 15 (wejście od ul. Sportowej).

  

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • Wniosek rodzica (opiekuna prawnego) o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola (w załączniku),
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).

 

III. OPŁATA ZA PRZYJĘCIE WNIOSKU

 

Nie dotyczy. 

 

IV. TERMIN ODPOWIEDZI

 

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. 

 

V. INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

 

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie, ul. Kolejowa 1  lub pod numerem telefonu 12-285-15-62 wew. 24 

 

VI. UWAGI

 

1.   Wysokość dofinansowania do dowozu organizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych), ustala się na podstawie aktualnych kosztów przewozu osób środkami komunikacji publicznej – szczegółowe zasady zostaną określone w umowie zawartej między wójtem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

2.  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej