Terminy aktualnych działań w oświacie w okresie pandemii

19-05-2020

| Wtorek

Żłobki:

 • Stopniowo uruchamiana jest opieka w 3 żłobkach niepublicznych na terenie Gminy Zabierzów.
 • Obecnie opieką objętych jest około 22% dzieci zapisanych. O powrocie dziecka do żłobka decydują rodzice.

Przedszkola:

 • Przedszkola samorządowe i niepubliczne w naszej Gminie są uruchamiane stopniowo od 6 maja 2020 r. Opieka w przedszkolach jest uruchamiana w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców i ma tendencje wzrostową. 
 • Opieka w przedszkolach jest dostosowana do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Obecnie opieką objętych jest 7% dzieci zapisanych do przedszkoli samorządowych i 9% dzieci w przedszkolach niepublicznych.
 • Dla dzieci przedszkolnych, które pozostaną w domu oraz ich rodziców, nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.
 • Rodzice, którzy zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, do 14 czerwca 2020 r. będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8 roku życia.

Szkoły:

 • Od 25. maja 2020 r. w szkołach prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, na podobieństwo tych z przedszkoli. Jednocześnie możliwe będzie zorganizowanie zajęć dydaktycznych dla klas I-III i opiekuńczych. 
 • Dla uczniów, którzy decyzją rodziców pozostaną w domu, nauczyciele będą nadal prowadzić zdalne nauczanie. O powrocie dziecka do szkoły decydują rodzice.
 • Wprowadzona zostanie też możliwość skorzystania przez uczniów z konsultacji indywidualnych i w małych grupach na terenie szkoły, od 25 maja uczniowie klas VIII, a od 1 czerwca uczniowie klas pozostałych.
 • Wskazane wyżej zajęcia będą organizowane w określonym reżimie sanitarnym. Chodzi tu o wymogi z rozporządzenia RM z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytyczne Głównego Inspektora Pracy, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.


Zdalne nauczanie:

Zdalne nauczanie odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, różnych dozwolonych aplikacji, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, facebooka i stron internetowych szkół.

Formy stosowane w zdalnym nauczaniu to m.in. lekcje online, e-podręczniki, e-ćwiczenia, multibooki, zdalne tablice interaktywne, opracowania własne nauczycieli (prezentacje, pliki word i pdf, karty pracy, quizy, testy, krzyżówki), linki do stron informacyjnych, filmów, testów sprawdzających.

W lekcjach online w naszej Gminie uczestniczy od 80% do 95%. Wszystkim uczniom wysyłane są też na bieżąco przez nauczycieli materiały informacyjne, polecenia i zadania. Realizacja zadań jest sprawdzana i oceniana przez nauczycieli tak jak i oceniane są testy wykonywane przez uczniów. W ten sposób nauczyciele kontrolują stopień zrozumienia i opanowania treści programowych przez uczniów.

 

Oto niektóre istotne wymagania po powrocie uczniów do szkół: 

 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe, 
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły,
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli), 
 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m 
 • (1 uczeń – 1 ławka szkolna), 
 • Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w szkołach oraz na stronach: www.gis.gov.pl; www.men.gov.pl 


Egzamin ósmoklasisty:

Terminy egzaminów ósmoklasisty w 2020 r.: 

 • 16. czerwca język polski,
 • 17. czerwca matematyka,
 • 18. czerwca język obcy,

Wyniki egzaminów będą znane do 31. lipca 2020 r.


Egzamin ósmoklasisty w szkołach najważniejsze zalecenia:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,
 • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku,
 • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający,
 • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.,
 • konieczność wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 

Opracowano na podstawie rozporządzeń i wytycznych:

Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz informacji dyrektorów szkół.


Janina Wilkosz

dyrektor GZEAS w Zabierzowie 

19. maja 2020 r.

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej