Granty PPGR

29-10-2021

| Piątek

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn ilości dzieci i wnuków byłych pracowników PGR razy maksymalną stawkę za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej tj. 3 500 zł.

Kto może ubiegać się o wsparcie:

1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Zabierzów, zamieszkujących na terenie Gminy Zabierzów, a będących członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby/osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR. Do programu mogą zgłaszać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

2. Uczniowie którzy ukończył 18 rok życia i pobierają naukę w roku szkolnym 2021/2022, zamieszkują na terenie Gminy Zabierzów oraz są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby/osób, które to pracowały niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR, a nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej:

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Pytania i odpowiedzi dot. Programu:

https://www.gov.pl/attachment/39e964c3-e0d7-4103-bec8-dc797e8569f1

Formularze zgłoszeniowe:

1. oświadczenie rodzica/opiekuna ucznia do 18 roku życia:

https://www.gov.pl/attachment/7e190b9a-d979-4069-bb79-6bf426e63d3e

2. oświadczenie ucznia, który ukończył 18 rok życia:

https://www.gov.pl/attachment/85dbf4a3-3986-4c36-bbfb-7cccec2aa82e

Osoby zainteresowane pozyskaniem grantu, powinny dostarczyć wypełnione i podpisane oświadczenia do siedziby GZEAS w Zabierzowie: ul. Kolejowa 15 (wejście od ul. Sportowej), najpóźniej do 3 listopada 2021 roku, tel. 12 285 15 62

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej