Logo Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Zabierzowie
Powróć do: Oświata w Gminie

Dlaczego wybrać naszą Gminę?

 

Dlaczego warto wybrać gminę Zabierzów jako miejsce edukacji dziecka?

Gmina Zabierzów dba o dostępność i jakość edukacji, wychowania i opieki czego wyrazem jest:

·       prawidłowo rozplanowana sieć oddziałów przedszkolnych i szkół.

Szkoły podstawowe funkcjonują w Balicach, Bolechowicach, Brzeziu, Kobylanach, Nielepicach, Rudawie, Rząsce i Zabierzowie. W tych wszystkich miejscowościach działają też oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci 3-6 letnie.

·       profesjonalnie przygotowana do pracy kadra pedagogiczna

Pedagodzy zatrudnieni w szkołach, przedszkolach oraz w poradni psychologiczno – pedagogicznej to wysoko wykwalifikowana kadra pracująca z pasją. Większość z nich to nauczyciele dyplomowani. Wszyscy pracują na elektronicznym dzienniku, co znacznie ułatwia kontakt z rodzicami.

·       wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych

Uczniowie naszych szkół osiągają wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Corocznie średni wynik 
z każdego z przedmiotów jest powyżej średniego wyniku uzyskanego przez uczniów w kraju, województwie małopolskim i powiecie krakowskim.

·       szkoły są centrum kulturalnym dla okolicznych miejscowości

Nasze szkoły to nie tylko nauka i lekcje. Są one dostępne dla lokalnych społeczności podczas wielu imprez i uroczystości organizowanych na ich terenie np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, rodzinnych turniejów sportowych, jasełek, pikników rodzinnych. Dorośli mogą w ich trakcie oglądać dzieci podczas występów tanecznych, recytatorskich i wokalnych podtrzymując dobre relacje i ucząc je lokalnej solidarności. W szkołach działają również rozmaite koła zainteresowań.

·       nowoczesna baza dydaktyczna

Szkoły w Gminie Zabierzów są doskonale wyposażone. Dzięki wielu projektom realizowanym w szkołach pozyskano mnóstwo pomocy naukowych do nauki przyrody, matematyki, informatyki. W każdej szkole są drukarki 3D, indywidualne stanowiska komputerowe, roboty do nauki programowania z tabletami, mobilne pracownie przedmiotowe, a w każdej klasie znajdują się tablice interaktywne i multimedialne.

·       nowoczesne i atrakcyjnie wyposażone kąciki zabaw dla najmłodszych oraz place zabaw

Atutami naszych szkół i przedszkoli są nie tylko bardzo dobrze wyposażone sale przedmiotowe, ale też place zabaw dla najmłodszych dzieci jak i wielofunkcyjne boiska.

·       dobrze wyposażone i bezpieczne sale gimnastyczne oraz wielofunkcyjne boiska szkolne

Większość naszych sal gimnastycznych to nowe obiekty powstałe w ostatnich latach. Budynki szkolne są ciągle rozbudowywane, modernizowane i na bieżąco odnawiane. Dzięki temu w naszych szkołach jest nowocześnie, kolorowo i bezpiecznie.

·       wysoki poziom bezpieczeństwa w szkołach

Ważnym obszarem jest poziom bezpieczeństwa uczniów w naszych szkołach. Mimo, że poziom bezpieczeństwa w szkołach oceniany jest jako wysoki, dla podniesienia kompetencji nauczycieli i rodziców w obszarze zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkołach organizowane są różnorodne projekty oraz pogadanki.

·       realizacja zajęć pozalekcyjnych i innowacji pedagogicznych dostosowanych do możliwości i zainteresowań uczniów 

Nauczyciele mają mnóstwo pomysłów na ciekawą dydaktykę. W szkołach są prowadzone m.in. zajęcia z języka angielskiego, matematyki, robotyki jak również innowacje sportowe. Nasi uczniowie uczą się kodowania i programowania, przez zabawę z Ozobotami i tabletami. W szkołach działają Szkolne Kluby Sportowe. Organizowane są wyjazdy edukacyjne i warsztaty czy zielone szkoły.

·       nauka języka niemieckiego już od klasy VI

Gmina Zabierzów we wszystkich prowadzonych szkołach podstawowych finansuje naukę języka niemieckiego już od klasy VI. Obowiązkowy drugi język zgodnie z podstawą programową zaczyna się od klasy VII, lecz aby uczniowie efektywnie posługiwali się drugim językiem obcym w naszej Gminie nauka ta rozpoczyna się już rok wcześniej.

·       bezpłatna nauka pływania dla dzieci od klasy I do III szkół podstawowych w ramach lekcji wychowania fizycznego

We współpracy z działającym na terenie Gminy Zabierzów Ośrodkiem Sportowo Rekreacyjnym organizowane i prowadzone są lekcje pływania dla klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów. Program został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Zabierzów w 2010 roku i co roku jest kontynuowany.

·       klasy dwujęzyczne i wymiany zagraniczne

W Szkole Podstawowej w Rząsce funkcjonują oddziały dwujęzyczne. Szkoły z terenu Gminy Zabierzów chętnie biorą udział w wymianach zagranicznych. Realizowany jest program Erazmus+.

·       dobrze zorganizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz funkcjonowanie oddziałów integracyjnych

Na terenie Gminy realizowany jest pełny cykl tzw. edukacji włączającej.  Dzieci niepełnosprawne objęte są pomocą od wczesnego wspomagania (0-6 lat) realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zabierzowie, poprzez nauczania indywidualne, kształcenie specjalne – realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych.

Uczeń z orzeczeniem lub opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest objęty pomocą specjalistów na terenie szkoły/przedszkola.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zabierzowie funkcjonują oddziały integracyjne zarówno w przedszkolu jak i w szkole podstawowej. Na terenie Gminy Zabierzów działa Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach prowadzona przez Oświatowe Towarzystwo Integracyjne, która również posiada oddziały integracyjne.

·       bezpieczny zorganizowany dowóz uczniów do szkół

Gmina zapewnia dowóz do wybranych szkół na terenie Gminy. Uczniowie w autobusach mają zapewnioną opiekę. Trasy autobusów są dopasowane do potrzeb uczniów szkół.

·       profesjonalne doradztwo zawodowe dla uczniów i rodziców

Dbamy o możliwość rozeznania młodzieży na rynku pracy, organizujemy wyjazdy na targi edukacyjne dla młodzieży. Młodzież szkolna często w ramach przygotowania zawodowego uczestniczy w warsztatach i spotkaniach z różnorodnymi profesjami. Rodzice zapoznają się z ofertą szkół ponadpodstawowych na zebraniach.

Gmina razem ze szkołami, współpracuje z uczelniami wyższymi z terenu Krakowa, instytucjami finansowymi, Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Działania te wspomagają uczniów w rozwijaniu pasji i zainteresowań, a także zwiększają ich szanse na dobry start w życiu zawodowym i rozwoju osobistym.

·       motywacyjny i socjalny system stypendialny

Uczniowie szkół mogą korzystać z szerokiej gamy stypendiów: socjalnego dla dzieci w trudnej sytuacji, a także motywacyjnego dla uczniów wyróżniających się w nauce. System stypendialny sprzyja wyrównywaniu szans oraz rozwojowi zdolności i zainteresowań uczniów.

·       praca świetlic szkolnych

Dyrektorzy szkół dostosowują godziny pracy świetlic do potrzeb uczniów i rodziców. Świetlice czynne są najczęściej już od godziny 7:00 i pracują do godziny 16:00 lub 17:00 w zależności od zgłaszanych potrzeb.

·       wyżywienie w formie cateringu (w tym gorące posiłki) w oddziałach przedszkolnych i szkołach 

Uczniowie szkół i przedszkoli mają możliwość skorzystania z posiłków. W placówkach prowadzonych przez Gminę Zabierzów smaczne wyżywienie zapewniane jest przez firmy cateringowe. Rodzic opłaca tzw. „wsad do kotła” pozostałe koszty finansowane są z budżetu Gminy Zabierzów.

·        żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe prowadzone przez inne niż Gmina podmioty dotowane przez Gminę

Na terenie Gminy Zabierzów funkcjonują 4 żłobki niepubliczne, 13 przedszkoli niepublicznych, 4 szkoły podstawowe prowadzone przez inne podmioty.

·       Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna obejmująca wczesnym wspomaganiem rozwoju i pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci, uczniów, rodziców i szkoły. 

Terenem działania Poradni jest obszar administracyjny Gminy Zabierzów, Gminy Liszki, Gminy Czernichów. Celem poradni jest zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a także prowadzenie profilaktyki zaburzeń rozwoju dziecka i terapii w tym zakresie.

·       bogata oferta zajęć pozalekcyjnych przez lokalne ośrodki kultury, biblioteki, świetlice środowiskowe

Dzieci nasze dodatkowo mają możliwość zagospodarowania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w wielu zajęciach artystycznych i rozwijających, organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji w Zabierzowie z filiami w Rudawie, Kleszczowie i Kochanowie oraz Biblioteki Publiczne. Dodatkowo na terenie Gminy Zabierzów działają 22 świetlice środowiskowe opiekuńczo – wychowawcze. Świetlice działają prawie we wszystkich miejscowościach i są finansowane  z budżetu Gminy Zabierzów.

Obsługę administracyjną, finansową, prawną i organizacyjną jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów, prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Zabierzowie, mieszczący się w budynku na ulicy Kolejowej 15. 

Zapraszam do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Zabierzów.          

 

Ewelina Szlachta
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
 w Zabierzowie