Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 20 lipca 2024
Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
Powróć do: Załatw sprawę

Awans zawodowy nauczycieli

 

Awans na stopień nauczyciela mianowanego

Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje się nauczycielowi w drodze decyzji administracyjnej po spełnieniu przez niego szeregu warunków, z których wszystkie, za wyjątkiem jednego (zdanie egzaminu przed komisją), powinien spełnić przed wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie nadania mu stopnia nauczyciela mianowanego. Postępowanie prowadzi organ prowadzący szkołę – Gmina Zabierzów, przy pomocy GZEAS w Zabierzowie oraz powołanej przez siebie komisji egzaminacyjnej. 

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730), zlikwidowano dwa pierwsze z czterech stopni awansu zawodowego tj. nauczyciela stażystę oraz nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego zwany jest obecnie nauczycielem początkującym, który przed uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela. 

 

I. Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 poz. 984 ze zm) – rozdział 3a, rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz, U. poz. 1914) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. poz. 1822):

 1. nauczyciele zatrudnieni w szkole począwszy od 1 września 2022 r.,
 2. nauczyciele zatrudnieni w szkole przez 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego,
 3. nauczycieli zatrudnieni w szkole przez 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych.

 

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów:

 • posiada status nauczyciela początkującego (należy pamiętać, iż nie jest to stopień awansu zawodowego);
 • odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy  lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy w przypadkach wskazanych w Karcie Nauczyciela;
 • przygotowanie do zawodu odbywa się przy pomocy mentora
 • w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu jego praca podlega ocenie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie oceny pracy według określonych w nim szczegółowych kryteriów. Uzyskiwanie co najmniej dobrej oceny pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu  jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokona oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;
 • w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciel prowadzi zajęcia w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Komisja wydaje opinie o przeprowadzonych zajęciach;
 • przystępuje do egzaminu przez komisją egzaminacyjną. 

Nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2027 r, nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, oraz nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego, z tym, że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze:

 • 3 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata,
 • 2 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 2 lata.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego – także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające:
 • informację o odbyciu przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela,
 • w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca ust. 2 Karty Nauczyciela, odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze 2 lata i 9 miesięcy – także informację o przyczynie skrócenia wymiaru przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca ust. 2 Karty Nauczyciela, odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze 2 lata i 9 miesięcy – także informację o wyrażeniu przez dyrektora szkoły zgody na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze wraz ze wskazaniem przyczyny skrócenia wymiaru tego przygotowania,
 • w przypadkach, o których mowa w art. 9fa ust. 11 i 13 oraz w art. 9g ust. 7b Karty Nauczyciela – także informację o odbyciu przez nauczyciela dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela.
 1. 3.      kopię karty oceny pracy zawierającej ocenę, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt. 3 Karty Nauczyciela, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2. 4.      kopię pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa ust. 8 Karty Nauczyciela, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

Egzamin:

Zakres wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela, których spełnianie jest sprawdzane przez komisję egzaminacyjną podczas egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt. 5 ustawy, obejmuje:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela,
 2. umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
 3. umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów i indywidualizowania nauczania;
 4. umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
 5. znajomość środowiska uczniów oraz umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego i współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
 6. umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych. 

 

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)

Kogo dotyczy: Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego. 

Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

 • odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego, w trakcie, którego ma przydzielonego mentora (opiekuna stażu),
 • opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z jego realizacji, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela;
 • może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

 • w przypadku nauczycieli, którzy przez 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, skraca się o rok;
 • w przypadku nauczycieli, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz,. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przez dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy. 

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego – także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o:
 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
 • przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9 d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 ustawy Karta Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 

Egzamin:

Komisja Egzaminacyjna zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odpowiednio przeprowadza rozmowę albo egzamin, podczas których nauczyciel:

 • prezentuje dorobek zawodowy:
 • prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:
 • zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
 • wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;
 • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. 

 

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

Jeżeli wniosek wraz z załączoną do niego dokumentacją spełniają wymagania formalne lub ich braki zostały usunięte w terminie, organ prowadzący postępowanie egzaminacyjne powiadamia nauczyciela co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji egzaminacyjnej o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu. 

Wniosek o podjęcie podstępowania egzaminacyjnego powinien być załatwiony do 31 sierpnia danego roku – w przypadku nauczycieli, którzy złożyli wnioski do 30 czerwca tego roku, albo do 31 grudnia danego roku – w przypadku nauczycieli, którzy złożyli wnioski do 31 października tego roku. 

 

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Zabierzowie, ul. Kolejowa 15, 32-080 Zabierzów (wejście od ul. Sportowej). 

 

V. Pozostałe informacje

Zmiana stawki wynagrodzenia nauczycieli, którzy zdali egzamin w okresie:

·       od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku nastąpi od 1 września danego roku

·       od 1 września do 31 grudnia danego roku nastąpi z dniem 1 stycznia roku następnego.

 

VI. Tryb odwoławczy

Nauczycielowi przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, przekazywane za pośrednictwem Wójta Gminy Zabierzów.

 

VII. Formularze do pobrania

 1. wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – wg przepisów dotychczasowych
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.