Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 26 lutego 2024
Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Zezwolenie na założenie placówki publicznej

 

ZEZWOLENIE NA ZAŁOŻENIE PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ GMINA ZABIERZÓW LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ SZKOŁY LUB PLACÓWKI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY ZABIERZÓW

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (w szczególności art. 88),

2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej,

3.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie przez osobę prawną inną niż Gmina Zabierzów lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej na terenie Gminy Zabierzów (załącznik nr 1) zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). 

2.     Załącznik do wniosku:

1)     w przypadku osoby prawnej – potwierdzenie osobowości prawnej założyciela tj. kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej oraz – jeżeli osoba prawna podlega obowiązkowi wpisu do rejestry lub ewidencji;

2)     w przypadku osoby fizycznej – potwierdzenie tożsamości założyciela tj. wyciąg z dowodu osobistego zawierający imię, nazwisko i numer ewidencyjny PESEL, poświadczony notarialnie lub poświadczony przez upoważnionego pracownika Gminy Zabierzów przyjmującego wniosek;

3)     w przypadku osoby fizycznej – zaświadczenie o niekaralności;

4)     projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;

5)     projekt statutu szkoły lub placówki publicznej, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie;

6)     dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę szkoły lub placówki publicznej oraz innych lokali przewidzianych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

7)     informacja o warunkach lokalowych siedziby szkoły lub placówki publicznej oraz innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidziane , a także wyposażeniu w pomoc dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych;

8)     pozytywna opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu, a w przypadku szkoły lub placówki, w której przewidziane jest utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, również o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się ona mieścić, i najbliższym jego otoczeniu;

9)     pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu, a w przypadku szkoły lub placówki, w której przewidziane jest utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, również o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się ona mieścić, i najbliższym jego otoczeniu;

10) wykaz dyrekcji i nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, zawierający ich imiona i nazwiska oraz informację o ich kwalifikacjach (stanowisko/nauczany przedmiot, poziom wykształcenia, ukończona uczelnia / wydział i kierunek studiów/ specjalność, ukończone studia podyplomowe / kursy kwalifikacyjne istotne dla danego stanowiska / nauczanego przedmiotu, informacja o przygotowaniu pedagogicznym, informacje dodatkowe istotne do oceny kwalifikacji jakie powinni spełniać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

11) dokumenty poświadczające spełnienie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba przewidziana do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki publicznej, stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce;

12) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych;

13) informacja wskazująca, że utworzenie szkoły lub placówki będzie sprzyjać poprawie warunków wychowania, opieki i nauki, a także korzystnie uzupełni sieć publicznych szkół lub placówek tego typu w gminie Zabierzów, w której prowadzona ma być działalność tej szkoły lub placówki.

Opłaty:

Usługa jest bezpłatna – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit g ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Formy załatwienia:

1.     Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż Gmina Zabierzów lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia Wójta Gminy Zabierzów, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, o którą występuje Wójt Gminy Zabierzów.

2.     Udzielenie i odmowa udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3.     Wójt Gminy Zabierzów wydaje decyzje o odmowie wydania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, jeżeli:

1)     statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem nie przewiduje prowadzenia przez nią działalności oświatowej,

2)     projekt aktu założycielskiego i projekt statutu  szkoły lub placówki  publicznej są sprzeczne z przepisami ustawy Prawo oświatowe i aktów prawnych wydanych na jej podstawie,

3)     warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły lub placówki publicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt nie zapewniają realizacji statutowych zadań szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

4)     nauczyciele nie posiadają kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej danego typu lub rodzaju,

5)     utworzenie szkoły w Gminie Zabierzów nie będzie sprzyjać poprawie warunków kształcenia, a także nie będzie korzystanie uzupełniać sieci szkół publicznych.

4.     Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej nie zawiera załączników określonych w sekcji 5 niniejszego dokumentu i pomimo wezwania nie zostaną oraz uzupełnione w wyznaczonym terminie, ww. wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

Termin załatwienia:

1.     wniosek o zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej składa się nie później  niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą Wójta Gminy Zabierzów,

2.     zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do w/w terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wydania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej. 

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 127 i 129 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 51 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy Prawo oświatowe w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przysługuje odwołanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy Zabierzów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

1. Stosownie do art. 4 ustawy Prawo oświatowe, ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole.

2. Stosownie do art. 76a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, lub na żądanie strony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie.

3. Zagraniczny dokument urzędowy, stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą, potwierdzający osobowość prawną założyciela szkoły lub placówki publicznej, przedstawia się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten przed dokonaniem uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski wymaga legalizacji przez właściwego ze względu na siedzibę założyciela szkoły lub placówki publicznej konsula Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. W przypadku dokumentu urzędowego sporządzonego lub uwierzytelnionego przez władze państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku dokument ten przedkłada się wraz z dołączoną apostille.

4. Projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej powinien być zgodny z art. 88 ustawy Prawo oświatowe.

5. Projekt statutu szkoły lub placówki publicznej powinien być zgodny z przepisami ustawy Prawo oświatowe:

1) w przypadku szkoły publicznej – art. 98,

2) w przypadku przedszkola publicznego – art. 102,

3) w przypadku placówki publicznej – art. 112.

6. Projekt organizacji wychowania przedszkolnego powinien być zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

7. Osoba fizyczna składająca wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej wniosek. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej lub osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki. Oświadczenie to może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu zezwolenia.

8. Zgodnie z art. 90a ustawy Prawo oświatowe zmiana siedziby szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż Gmina Zabierzów lub osobę fizyczną lub utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez tę szkołę lub placówkę wymaga zmiany zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej. Przepisy art. 88 ust. 4-5 i 6 ww. ustawy stosuje się odpowiednio. Ww. zmiana siedziby szkoły następuje z końcem roku szkolnego. W przypadku, gdy dalsze prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w dotychczasowej siedzibie szkoły nie jest możliwe zmiana ta może nastąpić w każdym czasie. Organ prowadzący szkołę lub placówkę publiczną, po zawiadomieniu rodziców lub prawnych opiekunów uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich – samych uczniów, składa wniosek o zmianę zezwolenia na założenie szkoły lub placówki w zakresie odpowiednio siedziby szkoły lub placówki lub utworzenia innej lokalizacji prowadzenia przez nią zajęć nie później niż na 3 miesiące przed planowanym dniem zmiany siedziby lub utworzenia innej lokalizacji. W przypadku, gdy dalsze prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w dotychczasowej siedzibie szkoły nie jest możliwe wniosek o zmianę zezwolenia może być złożony w każdym czasie.

9. Zgodnie z art. 90b ustawy Prawo oświatowe osoba prawna inna niż Gmina Zabierzów lub osoba fizyczna prowadząca szkołę lub placówkę publiczną na podstawie zezwolenia może przekazać prowadzenie szkoły lub placówki publicznej osobie prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej. Przekazanie to wymaga zmiany zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej. Przepisy art. 88 ust. 4-5 i 6 ww. ustawy stosuje się odpowiednio, z tym, że wniosek o zmianę zezwolenia może być złożony w każdym czasie. Dotychczasowy organ prowadzący szkołę lub placówkę publiczną, do wniosku dołącza kopię umowy przenoszącej prawa i obowiązki zawartej pomiędzy dotychczasową osobą prowadzącą a nową osobą prowadzącą (cesja) oraz pisemne oświadczenie osoby przejmującej prowadzenie szkoły lub placówki o przejęciu zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Zmiana zezwolenia w tym przypadku nie wymaga uzyskania pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty. Przekazanie prowadzenia szkoły lub placówki publicznej następuje w terminie wskazanym w decyzji o zmianie zezwolenia.

10. Zgodnie z art. 90b ust. 4-6 ustawy Prawo oświatowe w przypadku zgonu organu prowadzącego szkołę lub placówkę publiczną przejęcie szkoły lub placówki przez osobę wskazaną w oświadczeniu, o którym mowa w art. 88 ust 5a lub 5b ww. ustawy, wymaga zmiany zezwolenia na założenie szkoły lub placówki. Wniosek o zmianę zezwolenia składa osoba wskazana w ww. oświadczeniu.

11. Zgodnie z art. 89 ust. 1, 3, 7-8 ustawy Prawo oświatowe, szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż Gmina Zabierzów lub osobę fizyczną może zostać zlikwidowana za zgodą Wójta Gminy Zabierzów. Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców lub prawnych opiekunów uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy Zabierzów. Placówka publiczna może zostać zlikwidowana z zachowaniem przepisów dotyczących szkół publicznych, z wyjątkiem warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego. Dokumentację zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną przekazuje się Wójtowi Gminy Zabierzów.

12. Zgodnie z art. 89 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe przepisy art. 89 ust. 1-9 i art. 88 ww. ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki publicznej. Zgodnie z art. 89 ust. 13 ww. ustawy organ prowadzący publiczną inną formę wychowania przedszkolnego może przekształcić tę formę w publiczne przedszkole, stosując odpowiednio przepisy art. 88 ww. ustawy (w tym przypadku nie stosuje się przepisów art. 89 ust. 1-9 ww. ustawy).

13. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej cofa się w przypadku:

1) wykreślenia osoby prawnej będącej założycielem z właściwego rejestru lub ewidencji;

2) wykreślenia postanowień przewidujących prowadzenie działalności oświatowej ze statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem;

3) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego działalności oświatowej osobie prawnej lub osobie fizycznej, będącej założycielem;

4) udzielenia zgody na likwidację szkoły lub placówki publicznej, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

14. Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej może być cofnięte w przypadku:

1) nierozpoczęcia działalności przez szkołę lub placówkę publiczną w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu określonego w zezwoleniu;

2) przerwania działalności szkoły lub placówki publicznej na okres dłuższy niż dwa miesiące, niewynikający z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego;

3) określonym w art. 56 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe;

4) zmiany lub wprowadzenia nowego zawodu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, z naruszeniem art. 68 ust. 7 ww. ustawy.

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.