Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 20 lipca 2024
Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY ZABIERZÓW SZKOŁY LUB PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ PROWADZONEJ NA TERENIE GMINY ZABIERZÓW PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ GMINA ZABIERZÓW LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (w szczególności art. 168).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

1.     Zgłoszenie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Zabierzów szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż Gmina Zabierzów lub osobę fizyczną na terenie Gminy Zabierzów, zawierające dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). 

2.     Załącznik do zgłoszenia:

1)     w przypadku osoby prawnej – potwierdzenie osobowości prawnej założyciela tj. kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej oraz – jeżeli osoba prawna podlega obowiązkowi wpisu do rejestry lub ewidencji;

2)     w przypadku osoby fizycznej – potwierdzenie tożsamości założyciela tj. wyciąg z dowodu osobistego zawierający imię, nazwisko i numer ewidencyjny PESEL, poświadczony notarialnie lub poświadczony przez upoważnionego pracownika Gminy Zabierzów przyjmującego wniosek;

3)     w przypadku osoby fizycznej – zaświadczenie o niekaralności;

4)     dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę szkoły lub placówki oraz innych lokali przewidzianych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)     informacja o warunkach lokalowych zapewniających:

a)     możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

b)     realizację innych zadań statutowych,

c)     bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno – budowlanych, i przepisach o ochronie przeciwpożarowej,

6)     pozytywna opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie o spełnieniu wymagań dla placówek oświatowych w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,

7)     pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie spełnieniu wymagań dla placówek oświatowych w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,

8)     statut szkoły lub placówki, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie,

9)     dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce (wykaz zawierający: imię i nazwisko, stanowisko/ nauczany przedmiot, poziom wykształcenia, ukończona uczelnia / wydział kierunek studiów/ specjalność, ukończone studia podyplomowe/ kursy kwalifikacyjne istotne dla danego stanowiska / nauczanego przedmiotu, informacja o przygotowaniu pedagogicznym;

10) w przypadku szkoły – zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;

11) w przypadku szkoły – pozytywna opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;

Opłaty:

Usługa jest bezpłatna – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit g ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Formy załatwienia:

1.     Osoby prawne inne niż Gmina Zabierzów i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły lub placówki po uzyskaniu wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Zabierzów.

2.     Wójt Gminy Zabierzów dokonuje wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Zabierzów w terminie 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zaświadczenie o wpisie do Ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

3.     Wójt Gminy Zabierzów wydaje decyzje o odmowie wpisu do Ewidencji, jeżeli:

1)     zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe albo podane w nim dane są błędne, i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym czasie,

2)     statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

4.     Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli zgłoszenie do Ewidencji nie zawiera wymaganych załączników i pomimo wezwania nie zostaną oraz uzupełnione w wyznaczonym terminie, ww. wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

Termin załatwienia:

Zgodnie z art. 168 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe Wójt Gminy Zabierzów dokonuje wpisu do Ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Do w/w terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. 

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 127 i 129 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 51 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy Prawo oświatowe w przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do Ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej przysługuje odwołanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy Zabierzów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pliki do pobrania:

1 Zgloszenie do ewid przedszkola npl(1).doc
Format: doc, 38 kB
5 Zgloszenie do ewid SP.doc
Format: doc, 33 kB
6 Formularz dane do nadania regon SP.doc
Format: doc, 75.5 kB
7 Zgloszenie zmiany wpisu SP i P.doc
Format: doc, 29 kB
9 Oswiadczenie o war lokal.doc
Format: doc, 32.5 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.