Oświata Gminy Zabierzów w nowym roku szkolnym

14-09-2012

| Piątek

W roku szkolnym 2012/ 2013 zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoły kontynuują realizację nowej podstawy programowej w klasach IV – VI szkół podstawowych, a nowe ramowe plany nauczania obowiązują w klasach I i IV szkół podstawowych oraz klasach I gimnazjów. Główne kierunki  polityki oświatowej państwa na ten rok to wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat, wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Nasze szkoły są bezpieczne i w pełni przygotowane do obniżenia wieku szkolnego do 6 lat.

Do przedszkoli na terenie Gminy uczęszcza 979 dzieci, w tym do samorządowych 416 dzieci w wieku 3 do 6 lat, co jest o 149 dzieci więcej w stosunku do roku poprzedniego. Nasza Gmina przoduje w ilości dzieci objętych edukacją przedszkolną. W tym roku w przedszkolach samorządowych wprowadzono elektroniczny system rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu oraz obniżono stawkę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową.

Korzystając z okazji przypominam rodzicom dzieci 5 i 6 letnich o obowiązku realizacji przez dziecko, rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub szkole. 6 latki, które nie zostały zapisane do klasy I, muszą 2 rok realizować obowiązkową edukację przedszkolną. Taki stan będzie trwał do 1 września 2014 r., kiedy to zostanie wprowadzony obniżony do 6 lat obowiązek szkolny.

Do klas I- VI szkół podstawowych uczęszcza w Gminie Zabierzów 1408 dzieci co jest o 65 dzieci więcej. Do gimnazjów w naszej Gminie uczęszcza 672 uczniów co daje liczbę o 37 uczniów więcej. Jak można zauważyć liczba dzieci w przedszkolach i szkołach wzrosła w stosunku do lat poprzednich. Wynika to z utrzymującego się wysokiego wyniku naszych szkół w egzaminach zewnętrznych, bardzo dobrej bazy szkolnej, dodatniego salda migracji w naszej Gminie, a także utrzymującej się na zbliżonym poziomie  liczbie urodzeń.

W naszych szkołach zatrudnionych jest 250 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje liczbę 239,56 oraz 90 osób administracji i obsługi co w przeliczeniu na pełne etaty daje liczbę 72,41. Dzięki polityce zatrudniania nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, liczba nauczycieli zmalała w stosunku do lat ostatnich o 67 osób, a liczba pełnych etatów nauczycielskich utrzymuje stały poziom. Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi zwiększył się o 2 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, w związku z otwarciem nowego oddziału przedszkolnego w SP Kobylany.

Gmina dowozi uczniów do szkół obwodowych, naszym obowiązkiem jest także dowóz uczniów niepełnosprawnych w wieku 5 do 21 lat, do przedszkoli i szkół specjalnych w innych miejscowościach. Dowozem takim objętych jest w tym roku 33 uczniów i jest to liczba zbliżona do lat poprzednich.

Uczniowie i rodzice z naszych szkół uzyskują pełną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, a w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej rodzice dzieci od momentu ich urodzenia do wieku 6 lat, mogą uzyskać pomoc w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Uczniowie korzystają też po lekcjach, z opieki w świetlicach szkolnych, mogą tam również spożywać obiady i otrzymać pomoc w odrabianiu zadań domowych. Miesiąc wrzesień to okres składania przez rodziców wniosków o stypendia socjalne i wyprawkę szkolną.

W szkołach dbamy o bezpieczeństwo uczniów. W tym roku rozpoczęliśmy dodatkowo współpracę z firmą SHELL w Zabierzowie realizując program „Bezpieczeństwo naszych dzieci na drodze”. Shell Polska z siedzibą w Zabierzowie realizuje projekt wspólnie z Policją i przy wsparciu Gminy Zabierzów. Projekt obejmuje  dzieci najmłodsze z klas I- III szkół podstawowych i ich rodziców.

Gmina Zabierzów już od kilku lat prowadzi w gimnazjach szkolne ośrodki kariery, aby wesprzeć młodzież w trafnym wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i płynnym wejściu na rynek pracy.

W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, w klasach I- III szkół podstawowych realizujemy w ramach lekcji wychowania fizycznego, program nauki pływania.

Dbając o dobre przygotowanie uczniów i jak najlepsze wyniki ich edukacji, rozwijamy wszechstronne kompetencje poprzez realizację programów i projektów zewnętrznych, programy własne, innowacje, prowadzimy koła zainteresowań oraz zespoły wyrównywania szans dzieci i młodzieży. Gmina w ramach środków własnych realizuje lokalny program stypendiów motywacyjnych dla zdolnych uczniów i studentów oraz dla uczniów czyniących postępy w wynikach swojej edukacji.

W sposób ciągły rozwijamy bazę szkół poprzez estetyczne wnętrza, rozbudowę szkół (obecnie Bolechowice i Zabierzów), unowocześnienie wyposażenia sal lekcyjnych, budowę placów zabaw i boisk sportowych przy szkołach.

W sposób ciągły doskonalimy kadrę pedagogiczną i administrację szkół, aby mogli sprostać szybkim zmianom jakie zachodzą na rynku edukacji.

 

Zapraszam do naszych szkół i zachęcam do korzystania z przydatnych adresów:

www.zabierzow.org.pl
www.gzeas.zabierzów.org.pl
www.poradnia.zabierzow.org.pl
www.men.gov.pl
www.kuratorium,krakow.pl
www.cke.edu.pl
www.ewd.edu.pl

 

Janina Wilkosz

Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

 

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej