Informacja dla Rodziców dzieci przedszkolnych

05-05-2020

| Wtorek

 

Szanowni Państwo,

Kierując się wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego kraju z dnia 30 kwietnia 2020 r. (Wytyczne do obowiązkowego zapoznania się, są dołączone do niniejszej informacji), na spotkaniu Wójta Gminy Zabierzów z Dyrektorami szkół i przedszkoli w dniu 4 maja 2020 r., oceniliśmy, że nie jesteśmy w stanie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny przyjąć dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach od dnia 6 maja 2020 r. Musimy podjąć niezbędne kroki, aby w przedszkolach zostały spełnione wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Dlatego do dnia 18 maja 2020 r. Dyrektorzy szkół i przedszkoli samorządowych, przygotują przedszkola oraz ich pracowników na przyjęcie dzieci. Wszystkie kolejne decyzje i działania będą uzależnione od bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Równocześnie informujemy, że w zależności od liczby zgłoszonych do opieki dzieci, nie zawsze będziemy mogli zapewnić dziecku pobyt w tym przedszkolu do którego jest aktualnie zapisane- dowóz dziecka do wyznaczonego innego przedszkola będzie należał do rodziców, również pracownicy przedszkola będą się zmieniali, dostawa posiłków w formie cateringu też może być wykonywana przez inną niż do tej pory firmę.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci w grupie (max 12 dzieci) oraz powierzchni na 1 dziecko w sali (4 m²), do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informuję, że Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 790), wydłużony został do dnia 24 maja 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy na osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, niezależnie od tego czy przedszkole do którego dziecko jest aktualnie zapisane wznowiło działalność czy też nie.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o każdej zmianie w organizacji pracy przedszkoli samorządowych w Gminie Zabierzów dotychczasowymi środkami komunikacji.

Jeśli rodzice po otwarciu przedszkoli podejmą decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola, powinni obowiązkowo przestrzegać następujących zasad:

 1. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

 2. Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osoby zdrowe,

 3. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka jeżeli w jego domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

 4. Należy obowiązkowo powiadomić Dyrektora przedszkola jeżeli dziecko uczęszczające do przedszkola będzie przejawiać niepokojące objawy choroby,

 5. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie,

 6. Należy zwracać dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania stosując przykład własny,

 7. Dziecko, które ukończyło 4. rok życia, musi być przez rodzica wyposażone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.

 8. Rodzice przyprowadzający lub odprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązani są zachować w stosunku do pracowników przedszkola i innych rodziców dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry,

 9. Rodzice przyprowadzający lub odprowadzający dziecko do przedszkola mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej w przedszkolu z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na powierzchnię 15 m²,

 10. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą obowiązkowo by

 11. w maseczkach zasłaniających usta i nos, muszą zdezynfekować dłonie swoje przy wejściu, a następnie założyć rękawiczki,

 12. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek,

 13. Dzieci należące do grup przedszkolnych będą mieć wyznaczone różne godziny rozpoczęcia zajęć opiekuńczych, aby uniemożliwić stykanie się poszczególnych grup,

 14. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność,

 15. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą zobowiązać się do ciągłego kontaktu z przedszkolem i natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola jeśli dziecko wykazuje niepokojące objawy chorobowe,

 16. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą podpisać oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz regulaminu obowiązującego w danym przedszkolu.


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne GIS do pobrania


Janina Wilkosz

Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej