Logo Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Zabierzowie
Powróć do: Załatw sprawę

Potwierdzenie spełniania obowiązku nauki

 

Realizacja obowiązku nauki

Informacja dla Rodziców uczniów realizujących obowiązek nauki:

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Po ukończeniu szkoły podstawowej musi spełniać obowiązek nauki nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

Obowiązek nauki może być spełniony przez:

  • uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej,
  • realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy,
  • uczęszczające do szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
  • uczęszczające do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.      

 

Uczeń, który ukończył szkołę podstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez:

  • uczęszczanie do szkoły wyższej,
  • uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Za spełnianie obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami z wydanymi na podstawie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.Dz.U. z 2020r poz.685 ze zm.)

 

Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

  • dni zajęć w szkole ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej) lub placówce,
  • zajęć przygotowania zawodowego u pracodawcy,
  • zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.