Logo Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Zabierzowie
Powróć do: Załatw sprawę

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawowe informacje:

Pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów jego kształcenia. Wszczęcie procedury postępowania administracyjnego odbywa się na wniosek pracodawcy.

Obowiązek pracodawców zawierających umowę z młodocianym pracownikiem:

Pracodawca ma obowiązek powiadamiania prezydenta/wójta/ burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, co umożliwi zaplanowanie wysokości środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. 

Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącymi przyznawania pomocy publicznej de minimis:

http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq1845

Podstawa prawna:

a) art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

d) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

e) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

g) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika \

2. Załączniki do wniosku:

a) kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

b) kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe,

c) kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

d) kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,

e) Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zadanie egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo Oświatowe albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,

f) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

g) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

h) pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,

i) inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy (np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, skrócenie czasu trwania nauki zawodu itp.)

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Formy załatwienia:

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.

Kwota dofinansowania:

  • w przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),
  • 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku nauki zawodu rozpoczętej po 31 sierpnia 2019 r.)
  • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Termin załatwienia:

Decyzja do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków), które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Zabierzów (dziennik podawczy GZEAS w Zabierzowie, ul. Kolejowa 15, 32-080 Zabierzów) w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

a) dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów,

b) pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, składa zawiadomienie do Wójta Gminy Zabierzów , ul Kolejowa 15, 32-080 Zabierzów lub przesyła pocztą,

c) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

- dofinansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6.

e) ważna zmiana w ustawie z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, obowiązująca od 1 września 2019 r., zgodnie z którą pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy.

Pliki do pobrania: